Audio|Video spoty

Audio|Video spoty

Součástí projektu byl kvalitativní výzkum a kazuistiky publikované zde. Tato část slouží jako opora pro pedagogy, rodiče a odborníky, kteří se při své práci setkávají s dětmi a adolescenty s potížemi v oblasti duševního zdraví. 

Na jedné straně přispívá k naplnění potřeb dětí a adolescentů, kteří jsou ohroženi vznikem, eskalací nebo chronifikací duševních onemocnění, ale také zprostředkovávají informace a oporu pedagogům a dalším odborníkům.


Z výzkumu vyplynulo 14 klíčových témat, která byla na základě tematické analýzy identifikována jako důležitá pro účastníky z řad rodičů a odborníků.

Témata se týkala individuální žité zkušenosti účastníků (např. prožívání, připravenost, zvládací strategie), doporučení pro ostatní (vzkazy), ale i obecných potíží v nastavených procesech z oblasti školství a zdravotnictví.

Následujících 5 tematických shrnutí se týkalo především duševního zdraví dětí.


Výzkumu se zúčastnilo 14 rodičů, z nichž každý hovořil o svém příběhu. Do výzkumu byly zařazeny matky, otci a jedna pěstounka z různých krajů ČR, jejichž děti měly různé potíže v oblasti duševního zdraví a různé diagnózy

Jednotlivé kazuistiky jsou zpracovány formou profilů účastníků


Mezi 19 odborníky zařazenými do výzkumu byli psychologové, sociální pracovníci, pedagogové a další odborníci, kteří se při své práci s dětmi s potížemi v oblasti duševního zdraví setkávali. Pracovali v různých institucích a organizacích z resortu zdravotnictví, školství a sociální práce. U každého byl zpracován medailonek přiblížující jeho zkušenost.